e-mail:

postsurdoden@gmail.com

Program 2023


8.00–9.00 Registrace účastníků
9.00–9.10 Slavnostní zahájení konference
Mgr. David Jorda
SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené Praha 5, Výmolova 169
9.10–12.00 Dopolední blok
Moderuje Mgr. David Jorda; Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
9.10–9.30
Možnosti diagnostiky dílčích funkcí u dítěte se sluchovým postižením v předškolním věku

Příspěvek představuje výzkum, uskutečněný v rámci diplomové práce, zaměřený na úroveň dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku. Výzkumné šetření se věnovalo pozorování vývoje vybraných dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením a zároveň popisovalo dva testové materiály, které byly využity k diagnostice daných dětí. Jedním z nich byl nonverbální test určený i pro děti se sluchovým postižením – Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude. Dalším testem byla komplexní metodika zaměřující se na dílčí funkce – Diagnostika dítěte předškolního věku. V rámci tématu bude prezentován testový materiál Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude.

Mgr. Zdenka Ondráčková
SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené Praha 5, Výmolova 169
9.30–9.50
Afázie a další jazykové poruchy u mluvčích českého znakového jazyka

Tématem bakalářské práce jsou projevy afázie u neslyšících lidí - mluvčích českého znakového jazyka. V práci je představeno základní vymezení této poruchy a jsou popsány dosavadní úvahy o lokalizaci jazyka v mozku. Pozornost je věnována i přínosům lingvistiky do zkoumání problematiky afázie. Ústřední část této práce se zabývá afázií ve znakovém jazyce. Jsou v ní popsány projevy této fatické poruchy u dosud zkoumaných cizích znakových jazyků. Součástí práce jsou dvě kazuistiky neslyšících pacientů - mluvčích českého znakového jazyka, kteří v důsledku získaného poškození mozku vykazují projevy fatické poruchy. Kazuistiky jsou zaměřeny na popis jednotlivých reprezentací afázie v různých jazykových rovinách.

Mgr. Kateřina Holubová
FF UK, Praha
9.50–10.10 Diskuze k dopolednímu bloku
Během celého bloku lze moderátorům předávat písemně formulované dotazy na přednášející
10.10–10.30
Přestávka
Drobné občerstvení
10.30-10.55
Metodické materiály jako pracovní nástroj pro pedagogy neslyšících žáků
PhDr. Renata Votavová

Obsahem příspěvku je představení závěrečné části metodické podpory NPI ČR pro učitele českého jazyka žáků se sluchovým postižením https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?t=gFu7tbDhvAkPBYmXaxrf. Jedná se o sadu pracovních listů směřujících zároveň k rozvoji sociokulturních kompetencí. Součástí prezentace bude i pozvánka na další online vzdělávání, které systém metodické podpory NPI ČR v jeho komplexnosti představí.

Národní pedagogický institut České republiky
10.55-11.20
Projekty a výukové materiály pro podporu učení (se) cizích jazyků pro neslyšící
a nedoslýchavé studující

Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová, Ph.D. Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.
Masarykova univerzita, Brno

Příspěvek se zaměří na studium cizích jazyků u neslyšících a nedoslýchavých studujícíh. V Centru pro podporu studentů a specifickými nároky na Masarykově univerzitě se této problematice dlouhodobě věnujeme. V posledních několika letech bylo realizováno několik mezinárodních projektů, které umožnily vznik výukových materiálů a podporu výzkumných aktivit. A také organizaci letních škol, díky kterým se mladí neslyšící a nedoslýchaví studující z různých evropských zemí mohou setkávat a rozvíjet svoje jazykové ale i sociální a interkulturní dovednosti. Cílem příspěvku je představit některé tyto aktivity a především seznámit posluchače s publikací Deafinitely English.
DEAFinitely English. Online materials for teachers of English as a Foreign Language for Deaf, deaf and hard of hearing students | RMU | Munispace – čítárna Masarykovy univerzity

11.20-11.45
Možnosti a limity intervence u dítěte s kochleárním implantátem v neslyšící rodině
a využití v pedagogické praxi

Mgr. Petr Vysuček

Disertační práce se zaměřuje na problematiku dětí s kochleárním implantátem, které mají neslyšící rodiče. Zabývá se zejména možnostmi a omezeními, jaká mají neslyšící rodiče v rámci intervence u neslyšících dětí. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se skládá z pěti kapitol: Sluchové postižení, Vliv sluchové vady na vývoj a komunikaci dítěte, Neslyšící jako kulturní a jazyková menšina, Kochleární implantace jako jedna z možností kompenzace sluchové vady a Rysy diskriminace Neslyšících. Empirická část popisuje kvalitativní výzkum, v jehož rámci byly vedeny rozhovory s rodiči, jejichž dětem byl voperován kochleární implantát, v českém znakovém jazyce. Získané informace byly v souladu s výzkumným záměrem analyzovány a utříděny do sedmi kategorií, z nichž každá vymezovala poznatky z jiné sledované oblasti (rodinná a osobní anamnéza; komunikace v rodině; postimplantační péče ad.). Na základě výsledků výzkumu byly zformulovány závěry a následně i doporučení pro centra kochleární implantace a rodiče neslyšících dětí.

11.45-12.20
Panelová diskuze k dopolednímu bloku
Během celého bloku lze moderátorům předávat písemně formulované dotazy na přednášející
12.20–13.00 Oběd
13.00–15.00 Odpolední blok
Moderuje Mgr. David Jorda
13.00–13.25
Revize RVP a jeho implementace ve vzdělávání neslyšících žáků
Mgr. Petr Vysuček, Ph.D., Mgr. Tamara Kováčová
Expertní komise pro otázky vzdělávání při ASNEP
V rámci příspěvku bude krátce shrnuto v jaké fázi se v tuto chvíli nachází revize rámcových vzdělávacích programů a především otevřeme výzvy, které jsou pro tvorbu a implementaci nových RVP klíčové pro to, aby uvedených kompetencí opravdu mohly dosahovat všechny děti a žáci se sluchovým postižením v každé třídě a každé škole.
13:25–13:50
Diagnostický nástroj pro zjišťování úrovně řečových dovedností v češtině pro žáky-cizince
a žáky s odlišným mateřským jazykem

Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D.

Příspěvek se zaměřuje na prezentaci některých výstupů klíčové aktivity 4 (KA4) projektu APIV A. Hlavním cílem KA4 byl vývoj a tvorba „Diagnostického nástroje pro zjišťování úrovně řečových dovedností v češtině pro žáky cizince a žáky s odlišným mateřským jazykem“. Na setkání bude představen nejen zmíněný nástroj, ale i některé metodické materiály pomáhající učitelům interpretovat výsledky, které žák získá po absolvování testu, a efektivně vést žáky ke zvyšování jejich jazykové úrovně v češtině. Prezentace bude koncipována s ohledem na práci se sluchově postiženými. Z hlediska řečových dovedností bude pozornost věnována čtení s porozuměním a psaní.

Národní pedagogický institut České republiky, projekt APIV A
13.50–14.15
Kam chodí do školy neslyšící děti, žáci a studenti
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

V příspěvku autorka dává do souvislostí různé statistiky a početní odhady týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením v mateřských, základních, středních a vysokých školách. Získaná data zasazuje do širšího kontextu a zaměřuje se zejména na období rámované zhruba posledními dvěma desetiletími.

FF UK, Praha
14.15–14.40
Umělá inteligence ve vzdělávání: nové možnosti a vize
Bc. et Bc. Ivana Böhmová

Objevte roli umělé inteligence (AI) v moderním vzdělávání! Seznamte se s novými možnostmi, jak efektivně a kreativně využít její potenciál. V prezentaci si ukážeme, jaký vliv bude mít současný technologický vývoj na vzdělávání obecně, ale zaměříme se také na AI jako nástroje pro učitele, v roli digitálního asistenta.

Národní pedagogický institut České republiky
14.40–15.15 Panelová diskuze k odpolednímu bloku
Během celého bloku lze moderátorovi předávat písemně formulované dotazy na přednášející
15.15–15.30
Slavnostní zakončení konference
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.