Přednášející

Mgr. Andrea Hudáková Ph.D. pracuje v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FF UK. Vystudovala speciální pedagogiku na PedF UK (se zaměřením na surdopedii, logopedii, etopedii a arteterapii a s akcentem na didaktiku českého jazyka a matematiky na 1. stupni ZŠ) a doktorský studijní program Český jazyk na FF UK. Zabývá se různými tématy z oblasti tzv. Deaf Studies, nejčastěji rozličnými otázkami vzdělávání neslyšících dětí. Její přístup je interdisciplinární, snaží se nahlížet odborná témata v širším kontextu, hledat společné styčné plochy a přesahy mezi jednotlivými vědními oblastmi. Zkušenosti má s dětmi všech věkových kategorií, nejintenzivnější se studenty středních a zejména vysokých škol. Odkaz na web.

 Mgr. Marie Basovníková vytudovala FFUK obor Čeština v komunikaci neslyšících a nadále studuje kombinované studium Speciální pedagogiky. Nyní je na rodičovské dovolené.

PhDr. Anna Cíchová Hronová je předsedkyně Expertní komise pro otázky vzdělávání při Asociaci neslyšících a nedoslýchavých a jejich přátel, řešitelka obsahové koncepce metodické podpory Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako druhý jazyk, autorka učebních materiálů, metodička s dlouholetou pedagogickou praxí.

Mgr. Martina Péčová je speciální pedagog a vedoucí služby Raná péče Čechy v organizaci Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. v současnosti pracuje jako tlumočník v Centru zprostředkování tlumočení pro neslyšící, dále v církevním prostředí (jako pastorační pracovnice a tlumočnice v Římskokatolické farnosti pro neslyšící pod Arcibiskupstvím pražském). Dále koordinuje dílčí projekt v rámci NUV a projekt na překlad liturgických textů do ČZJ.

Mgr. Milena Hanáková vystudovala FF UK obor český jazyk a literatura a mezioborový doplněk Čeština v komunikaci neslyšících. Dále na PF UK absolvovala studium speciální pedagogiky se zaměřením na surdopedii. Téměř dvacet let pracovala jako učitelka českého jazyka ve škole pro sluchově postižené. Zapojila se do některých projektů zaměřených na vzdělávání sluchově postižených žáků, které se zabývaly především rozšiřováním jejich kompetencí v českém jazyce (Čtení nás baví II., Kurzy čtenářské gramotnosti v projektu Zvládneme to sami pro SŠ, kroužek českého jazyka Čeština hrou pro žáky druhého stupně ZŠ atd.). V současné době pracuje jako speciální pedagog v SPC při škole pro sluchově postižené v Praze v Radlicích.

PhDr. Renata Votavová, pracuje v Národním ústavu pro vzdělávání jako garant speciálního vzdělávání. Zároveň je zapojena jako odborný garant tohoto tématu v projektech IPs Podpora práce učitele a Akční plán inkluzivního vzdělávání. Má dlouholetou praxi v oblasti základního i středního vzdělávání žáků s speciálními vzdělávacími potřebami.

Mgr. Tereza Schallnerová vystudovala jednooborovou psychologii na FF UP Olomouc. Již 15 let pracuje jako psycholog na školách pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. V současné době se věnuje především práci školního psychologa v MŠ, ZŠ i SŠ. Nadále také působí v SPC pro sluchově postižené.

Všechny vás zdravím, jmenuji se Josef Herz, pracuji 10 let ve škole pro neslyšící v Hradci Králové, z toho 4 roky jako vedoucí vychovatelů na internátě. Dále pracuji 6 let v organizaci Pevnost jako lektor českého znakového jazyka. Dva roky pracuji jako dobrovolník v Hradeckém spolku neslyšících – SNN, kde jsem předsedou. V současné době také nabírám zkušenosti v NÚV (Národní ústav vzdělávání), pracuji zde jako odborný propagátor, budu předávat odborné informace nejen neslyšící, ale i slyšící veřejnosti a učitelům o vzdělávání a tvorbě metodického materiálu pro neslyšící. Hezký den přeji!

 Ing. Hanka Sobotková působí již 10 let v Národním ústavu pro vzdělávání, kde se zabývá přípravou a následnou realizací a udržitelností projektů na poli vzdělávání. V posledních 2 letech vede projekt Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A), v rámci kterého se zpracovávají 2 kurzy českého znakového jazyka pro asistenty pedagoga a vytváří referenční rámec pro český znakový jazyk.

Aneta Kunetková je studentka Střední uměleckoprůmyslové školy na Žižkově náměstí. Při svém studiu využívá tlumočení do českého znakového jazyka.

Kateřina Lišková je tlumočnice českého znakového jazyka na Střední uměleckoprůmyslové škole Žižkovo náměstí v Praze. Kromě tlumočení ve školství tlumočí také v rámci sociálních služeb a soukromě (především z angličtiny). Je členkou rady České komory tlumočníků znakového jazyka. 

Mgr. Pavla Pražáková vystudovala obor Učitelství pro první stupeň a speciální pedagogiku se zaměřením na psychopedii, logopedii a surdopedii na PDF UP Olomouc. Téměř 7 let pracovala jako logoped na školách pro sluchově postižené v Hradci Králové. V současné době se věnuje především práci speciálního pedagoga v Centru komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením v Hradci Králové.

Jmenuji se Martin Kulda. Pracoval jsem na plný úvazek jako programátor a konstruktér ve firmě, která sídlí blízko Kroměříže. Od nedávné doby pracuji v této firmě jen na poloviční úvazek, poloviční úvazek mám ještě na Masarykově Univerzitě, ve středisku Teiresiás, v Brně. Pracuji zde jako odborný pracovník v oboru jazyk a kultura neslyšících, zabývám se zde překlady, spoluvytváříme slovník.

PhDr. Petr Peňáz je ředitelem Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky (Teiresiás) na Masarykově univerzitě, jehož vznik v roce 2000 inicioval. Od r. 2003 zajišťuje Středisko Teiresiás servis také studentům se sluchovým postižením – jak tlumočení do českého znakového jazyka, tak i přepis mluvené řeči a speciální výuku češtiny, angličtiny a dalších jazyků, vč. znakových. Oddělení vizuální komunikace Střediska Teiresiás se stalo prvním českým akademickým pracovištěm, v němž převládali uživatelé ČZJ. V roce 2013 stál u zrodu Asociace poskytovatelů
služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP) – zájmového sdružení univerzit poskytujících praktický servis studentům se
specifickými potřebami.

Kateřina Holubová vystudovala ergoterapii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, v současné době pracujev neurorehabilitaci s pacienty po získaném poškození mozku, kde se zaměřuje především na neuropsychologickou rehabilitaci a problematiku nedostatečné motivace. Je členkou mezinárodní pracovní skupiny Hogeschool Van Amsterdam pro řešení neuropsychologického testování v RHB u pacientů majících další specifické potřeby (sekce uživatelé znakových jazyků). Pro práci s pacienty využívá různé kompenzační pomůcky jako například tablety, automatický simultánní přepis, zrcadla, kamery, vibrační náramky atd. Je též studentkou magisterského studia jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a bakalářské studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících na téže fakultě. Při studiu využívá tlumočení z/do českého znakového jazyka nebo simultánní přepis.

Lenka Bosáková je studentkou všeobecného lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Při studiu využívá simultánní přepis.

Jmenuji se Jindřich Mikulík a studuji na Masarykově univerzitě v Brně speciální pedagogiku a matematiku. V budoucnu bych chtěl pracovat jako učitel matematiky pro neslyšící. Současně jsem zaměstnancem Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, které poskytuje služby studentům se specifickými nároky. Jsem součástí pracovního týmu slovníku Dictio a věnuji se také překladům z ČJ do ČZJ, které jsou mým koníčkem. Těším se na setkání.