Garanti 2023

Mgr. Andrea Hudáková Ph.D. pracuje v Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících na FF UK. Vystudovala speciální pedagogiku na PedF UK (se zaměřením na surdopedii, logopedii, etopedii a arteterapii a s akcentem na didaktiku českého jazyka a matematiky na 1. stupni ZŠ) a doktorský studijní program Český jazyk na FF UK. Zabývá se různými tématy z oblasti tzv. Deaf Studies, nejčastěji rozličnými otázkami vzdělávání neslyšících dětí. Její přístup je interdisciplinární, snaží se nahlížet odborná témata v širším kontextu, hledat společné styčné plochy a přesahy mezi jednotlivými vědními oblastmi. Zkušenosti má s dětmi všech věkových kategorií, nejintenzivnější se studenty středních a zejména vysokých škol.

Jorda

Mgr. David Jorda vystudoval obor Speciální pedagogika se zaměřením na surodpedii na MUNI v Brně. Pracuje již 17 let jako učitel odborného předmětu a praktického vyučování na oboru Asistent zubního technika na Střední škole pro sluchově postižené v Praze 5, na Výmolově ulici 169. Tam zároveň pracuje 11. rokem jako zástupce ředitelky pro SŠ. Také je členem expertní komise pro otázky vzdělávání (EKOV) pod ASNEPem.

 

Přednášející 2023

Vysuček

Mgr. Petr Vysuček, Ph.D. je v současné době především otcem na rodičovské dovolené. Vedle toho je však nadále aktivní na pozici ředitele organizace Pevnost – České centrum znakového jazyka, působí zde také jako lektor českého znakového jazyka
 pro tlumočníky. Sám sbírá profesní zkušenosti jako tlumočník mezinárodního znakového systému. V Národním pedagogickém institutu České republiky je zapojen jako odborný oponent vznikajících projektových výstupů. Je členem Expertní komise pro otázky vzdělávání při ASNEP.  Odborné vzdělání získal v rámci navazujícího magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
a doktorský titul mu byl udělen na Katedře speciální  pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci. Rozšiřujícího studia se mu dostalo v rámci programů celoživotního vzdělávání jednak na Pedagogické fakultě University Palackého v Olomouci na oboru Speciální pedagogika – Surdopedie se zaměřením na znakový jazyk a jednak na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na oboru Management ve školství.

Mgr. Zdenka Ondráčková vystudovala na FF UK obor Čeština
v komunikaci neslyšících. Následně vystudovala obor Speciální pedagogika na PedF UK se zaměřením na logopedii a surdopedii. Zatím posledním jejím studiem bylo absolvování programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol v rámci CŽV na PedF JČU. Pracuje na základní škole pro sluchově postižené Výmolova v Praze, kde se věnuje žákům s narušenou komunikační schopností i žákům se sluchovým postižením.

Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová, Ph. D. pracuje se studenty se zdravotním postižením, zejména neslyšícími a nedoslýchavými, v Centru podpory studentů se specifickými nároky na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se zde především výuce angličtiny. Je také designérkou kurzů, vytváří nové kurzy cizích jazyků a možnosti výuky cizích jazyků pro studenty se zdravotním postižením. Na své univerzitě také podporuje inkluzivní mobilitu, pracuje s projíždějícími
 a vyjíždějící studenty s postižením, kteří se zapojují do výměnných pobytů.

Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D., působí jako odborná asistentka
 na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU v oboru Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy. Ve svém výzkumu
se zaměřuje na výuku angličtiny pro studenty se speciálními potřebami a individuální rozdíly v SLA. V oblasti vzdělávání učitelů
se v současné době zabývá především hledáním nejlepších způsobů realizace pedagogické praxe ve vzdělávání učitelů a podporou reflektivní praxe studentů.

Kateřina Holubová vystudovala ergoterapii na 1. LF UK, psychologii
a češtinu v komunikaci neslyšících (lingvistický modul) na FF UK. V ergoterapii se specializovala na neurorehabilitaci u pacientů po získaném poškození mozku, zejména oblast kognitivních funkcí,
vč. jazykových. V současné době pracuje jako vedoucí centra pro studenty a uchazeče se specifickými potřebami na FF UK a jako celouniverzitní koordinátorka podpory pro neslyšící a nedoslýchavé studenty Univerzity Karlovy. Několik hodin týdně pracuje též jako psycholog SPC pro děti se sluchovým postižením, poruchou mentálního intelektu a vadami řeči. Je členkou mezinárodní pracovní skupiny v Amsterdamu, kde působí jako neurolingvista-diagnostik
a věnuje se jazykovým poruchám v mluvených a znakových jazycích.

PhDr. Renata Votavová pracuje v Národním pedagogickém institutu České republiky jako vedoucí oddělení Společného vzdělávání. Zároveň je zapojena jako odborný garant tohoto tématu v projektu Revize RVP ZV, RVP ZŠS. Má dlouholetou praxi v oblasti základního i středního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, stále vyučuje na škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Mrg. Tamara Kováčová,  je přes 10 let členkou Expertní komise pro vzdělávání v rámci ASNEP, kde se věnuje především advokačním aktivitám. V minulosti se například jako koordinátorka týmu podílela na tvorbě Referenčního rámce pro ZJ a Popisů ČZJ podle CEFR v rámci projektu realizovaného NPI ČR nebo pracovala jako tlumočnice ČZJ ve škole pro neslyšící. Je absolventkou oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK, kde několik let vedla kurz Problematika hluchoty: aktuální otázky. Zahraniční zkušenosti získávala například v rámci ročního pobytu na International Institute for Sign Languages na University of Central Lancashire (UK) nebo v rámci půlroční dobrovolnické stáže ve škole pro neslyšící ve švédském Orebru. V současnosti také pracuje jako manažerka advokačních aktivit pro Stálou konferenci asociací ve vzdělávání a Institut aktivního občanství. 

Bc. et Bc. Ivana Bohmová působí v národním pedagogickém institutu v roli koordinátorky pro oblast umělé inteligence, je také lektorka a metodička rozvoje digitálních kompetencí. Dříve nadšená učitelka MŠ a ZŠ nebo komunální politička se zaměřením na školství. Má 3 vlastní děti a zajímá se o současné a inovativní přístupy ke vzdělávání.

Marie Boccou Kestřánková je v současnosti lektorkou
češtiny pro cizince v Ústavu bohemistických studií v ÚBS FF UK v Praze a testovacím expertem pro vznik a vývoj zkoušky pro trvalý pobyt v ČR v Národním pedagogickém institutu ČR. V dřívějších letech se částečně podílela na výuce češtiny jako cizího jazyka v ÚČTK FF UK v Praze.
Od roku 2007 se zabývá testováním, je dlouholetou spolupracovnicí VTC ÚJOP UK v Praze a CERMAT (vývoj certifikovaných zkoušek
a tvorba testových položek). Zajímá se o metodiku češtiny pro jinojazyčné mluvčí, je např. spoluautorkou sady učebnic (např. Čeština pro cizince – úroveň A1 a A2, dále úroveň B1, úroveň B2), specializuje
se na metodu jevištního tvaru, která využívá divadla k rozvoji řečových schopností a dovedností u cizinců učících se češtině. Popis této metody byl tématem její disertační práce.