Přednášející  2023

Mgr. Andrea Hudáková Ph.D. pracuje v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FF UK. Vystudovala speciální pedagogiku na PedF UK (se zaměřením na surdopedii, logopedii, etopedii a arteterapii a s akcentem na didaktiku českého jazyka a matematiky na 1. stupni ZŠ) a doktorský studijní program Český jazyk na FF UK. Zabývá se různými tématy z oblasti tzv. Deaf Studies, nejčastěji rozličnými otázkami vzdělávání neslyšících dětí. Její přístup je interdisciplinární, snaží se nahlížet odborná témata v širším kontextu, hledat společné styčné plochy a přesahy mezi jednotlivými vědními oblastmi. Zkušenosti má s dětmi všech věkových kategorií, nejintenzivnější se studenty středních a zejména vysokých škol. Odkaz na web.

Jorda

Mgr. David Jorda vystudoval obor Speciální pedagogika se zaměřením na surodpedii na MUNI v Brně. Pracuje již 17 let jako učitel odborného předmětu a praktického vyučování na oboru Asistent zubního technika na Střední škole pro sluchově postižené v Praze 5, na Výmolově ulici 169. Tam zároveň pracuje 11. rokem jako zástupce ředitelky pro SŠ. Také je členem expertní komise pro otázky vzdělávání (EKOV) pod ASNEPem.

Na stránce pracujeme. Děkujeme za pochopení.

 

Přednášející  2021

Josef Herz působí v Národním pedagogickém institutu již dva roky. Působí zde především jako jazykový korektor. Z této pozice spolupracuje primárně s neslyšícími překladateli, kde společně s kolegy v týmu řeší adekvátnost překladů. Dále je členem pracovní skupiny, která se zabývá technickým řešením webových stránek zahrnující výstupy projektu. V neposlední řadě funguje jako lektor českého znakového jazyka v kurzu pro budoucí asistenty pedagoga. Jako lektor působí také v organizaci Pevnost – české centrum znakového jazyka. Čestnou funkci má ještě v Hradeckém centru neslyšících – zastává zde funkci předsedy. Velmi se těší na setkání s vámi.

PhDr. Renata Votavová, pracuje v Národním pedagogickém institutu České republiky jako garant speciálního vzdělávání. Zároveň je zapojena jako odborný garant tohoto tématu v projektu IPs  Akční plán inkluzivního vzdělávání. Má dlouholetou praxi v oblasti základního i středního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, stále vyučuje na škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Mgr. Jan Andrejsek vystudoval obor čeština v komunikaci neslyšících na FF UK v Praze. Pracuje v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) jako koordinátor maturitní zkoušky český jazyk v úpravě pro neslyšící. V současné době je také zapojen do tvorby referenčního rámce pro znakové jazyky v projektu APIV A.

PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. je absolventkou magisterského oboru Speciální pedagogika (se zaměřením na surdopedii a logopedii) a oboru Učitelství výtvarné výchovy na PedF UK. V současnosti je zapojena do projektu APIV A, klíčové aktivity KA5 v Národním pedagogickém institutu České republiky jako koordinátorka lingvistického týmu a editorka obsahu. Má dlouholetou praxi v oblasti základního i středního vzdělávání žáků se sluchovým postižením, zabývá se překladem biblických a liturgických textů do ČZJ, pracuje také jako tlumočnice.

Kateřina Holubová vystudovala ergoterapii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V ergoterapii se specializuje na neurorehabilitaci u pacientů po získaném poškození mozku. Je členkou mezinárodní pracovní skupiny Hogeschool Van Amsterdam pro řešení neuropsychologického testování v RHB u pacientů majících další specifické potřeby (sekce uživatelé znakových jazyků). Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pracuje v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících jako odborný konzultant pro studium neslyšících a nedoslýchavých studentů a spravuje web NaNUK. Je též studentkou magisterského studia jednooborové psychologie a bakalářského studia Češtiny v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Bc. Martin Kafka je absolventem bakalářského oboru Francouzská a španělská filologie na Ostravské univerzitě a zároveň je absolventem francouzského státního diplomu D.E.S.J.E.P.S. V současnosti pracuje v Národním pedagogickém institutu České republiky, kde zajišťuje podmínky pro všechny zaměstnance v klíčové aktivitě KA5 tak, aby své činnosti mohli vykonávat v maximální možné míře a podle svých představ. Zodpovídá za kvalitu i včasné plnění výstupů projektu; spolupráci s dalšími klíčovými aktivitami i komunikaci s vedením projektu.

Mgr. Aneta Marková, Ph.D. je speciální pedagog, vědecký pracovník, odborný garant a koordinátor. Působí v Národním pedagogickém institutu v projektu APIV-A – Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem, kde koordinuje tvorbu a pilotní ověření vzdělávacího programu Český znakový jazyk pro asistenta pedagoga I. a II.

Josef Valdman se narodil v jednom městě na Šumavě.  Je to jednoznačně jeho nejzamilovanější kraj. V současné době pracovně působí v Praze. Jeho dlouholetá profese, které se aktivně věnuje, je profese lektora českého znakového jazyka. Funguje především v Pevnosti – českém centru znakového jazyka, kde využívá zkušeností z předchozího působení v organizaci Evoluce. Vyučuje jak mladé studenty, tak i zástupce široké veřejnosti. V poslední době se zaměřuje také na výuku pedagogů, kde se snaží zaměřit jejich profesní přípravu na komunikaci s dětmi s nejrůznějšími kombinacemi postižení např. v kombinaci sluchového a mentálního postižení. Hledá společně s kolegy cesty, jak tyto děti podpořit v integraci do běžných škol. Učí pedagogy, jak komunikovat s dětmi s hluchoslepotou, ale i s dětmi, které se pohybují na škále od úplného neslyšení po lehkou nedoslýchavost, s dětmi ohluchlými nebo s dětmi s kochleárním implantátem.  Další výraznou skupinou jeho studentů jsou asistenti pedagoga. Odborné zázemí získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci Národního pedagogického institutu se věnuje také vytváření metodických materiálů pro výuku českého znakového jazyka. Ty současně ověřuje v kurzech pro asistenty pedagoga z celé České republiky, kde opět vyučuje český znakový jazyk v rámci jedné z klíčových aktivit.

Bc. Tomáš Portych pracuje 9 let jako přepisovatel a operátor pro sociální službu simultánního přepisu v CZSP ČUN. Mimo své domácí pracoviště se věnuje práci pro FF UK, a to kromě přepisu i v rámci výuky volitelného předmětu psaní všemi deseti se zaměřením na problematiku simultánního přepisu.

Radka Nováková působí jako odborný asistent na Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jedná se o Ústav, na kterém postupně absolvovala nejdříve bakalářské a následně navazující magisterské studium na oboru Čeština v komunikaci neslyšících. V současné době zde vyučuje ve třech základních oblastech: a) v oblasti lingvistiky znakových jazyků, b) v oblasti kultury a historie Neslyšících a c) v oblasti praktického užívání českého znakového jazyka. Zároveň je členkou realizačního týmu klíčové aktivity KA5 projektu APIV A Národního pedagogického institutu. Získala zde pozici hlavního metodika lingvistických částí vznikajícího materiálu. Neodmyslitelnou součástí jejich odborných aktivit je působení na pozici provozní ředitelky a příležitostné lektorky českého znakového jazyka v organizaci Pevnost – české centrum znakového jazyka. Své bohaté zkušenosti úročí také jako editor Zpráv v českém znakovém jazyce – pořadu České televize.

Bendová

PhDr. Marie Bendová. Absolventka psychologie na FF Univerzity Karlovy. Ukončuje výcvik v Kognitivně behaviorální terapii při Mezinárodním institutu KBT – Odyssea, je členkou České společnosti kognitivně behaviorální terapie. Pracuje jako psycholožka a psychoterapeutka s populací lidí se speciálními potřebami (včetně neslyšících a nedoslýchavých); i s populací bez speciálních potřeb. Podílela se na výuce studentů FF UK, má zkušenosti z výzkumu v neurovědách (Národní ústav duševního zdraví) i s přednáškovou činností. Komunikuje v českém jazyce (rodilá mluvčí) i v českém znakovém jazyce, sama je neslyšící.

Fedor Krajčík

Mgr. Fedor Krajčík
Působí jako tlumočník ČZJ na střední zdravotnické škole oboru asistent zubního technika. Kromě všeobecně-vzdělávacích předmětů má již více než dvacetiletou praxi také v tlumočení odborných stomatologických předmětů. Pracuje také jako komunitní tlumočník pro neslyšící. Upřednostňuje osobní komunikaci a až do příchodu covidu 19 si myslel, že praxi v
on-line tlumočení již přenechá mladším generacím kolegů… Absolvoval obor Speciální pedagogika se zaměřením na surdopedii a logopedii na PedF UK.

Vysuček

Mgr. Petr Vysuček, Ph.D. je v současné době především otcem na rodičovské dovolené. Vedle toho je však nadále aktivní na pozici ředitele organizace Pevnost – České centrum znakového jazyka, působí zde také jako lektor českého znakového jazyka pro tlumočníky. Sám sbírá profesní zkušenosti jako tlumočník mezinárodního znakového systému. V Národním pedagogickém institutu České republiky je zapojen jako odborný oponent vznikajících projektových výstupů. Je členem Expertní komise pro otázky vzdělávání při ASNEP.  Odborné vzdělání získal v rámci navazujícího magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorský titul mu byl udělen na Katedře speciální  pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci. Rozšiřujícího studia se mu dostalo v rámci programů celoživotního vzdělávání jednak na Pedagogické fakultě University Palackého v Olomouci na oboru Speciální pedagogika – Surdopedie se zaměřením na znakový jazyk a jednak na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na oboru Management ve školství.