e-mail:

postsurdoden@gmail.com

Program 2019

8.00–9.00

Registrace účastníků
Doprovodný program
9.00–9.10 Slavnostní zahájení konference
Bc. Zuzana Hájková
9.10–9.30
Odborné zahájení konference a uvedení do problematiky

Záměrem zahajovacího příspěvku je seznámit posluchače s východisky, koncepcí a cíli této odborné konference. Výchozím rámcem při tom bude stručný nástin aktuální situace ve vzdělávání neslyšících dětí, žáků a studentů v České republice. Přednášející bude pracovat s různými úhly pohledu, zejména s rovinou legislativní a s rovinou praktické realizace.

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Odborná garantka konference; ředitelka Ústavu jazyku a komunikace neslyšících, Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
9.30–11.10 1. blok: Poradenské služby
Moderuje Pavlína Spilková
9.30–9.50
Raná péče Tamtam: včasná a efektivní podpora rodin s dětmi se sluchovým postižením

Ve chvíli narození dítěte s postižením se většina rodičů ocitá v situaci, která je velmi zátěžová a na kterou nebyli předem připraveni. Kromě samotné rodičovské role musí zvládnout i náročné úkoly, které souvisejí s postižením, v případě sluchu – po novorozeneckém screeningu zejména s včasnou diagnostikou, kompenzací a rehabilitací sluchu dítěte a vytvořením funkční komunikace v rodině. Právě v tomto období je podpora prostřednictvím služeb rané péče nejefektivnější. Svým preventivním charakterem pomáhá předejít možným budoucím obtížím, souvisejícím se sociálním začleněním rodiny i dítěte samotného, ať již ve vrstevnické skupině, nebo v rámci vzdělávacího procesu.// Příspěvek se bude zaměřovat na způsoby podpory rodičů a dítěte, případně dalších rodinných příslušníků, při pravidelných terénních konzultacích v rodinách jako základní formy služby. Ta bude blíže popsána s uvedením konkrétních dat, vztahujících se k Rané péči Čechy a také k dalším službám a aktivitám Centra pro dětský sluch Tamtam. Popis doplní videoukázky z práce s dítětem.

Mgr. Martina Péčová
Speciální pedagožka; vedoucí služby Raná péče Čechy v Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
9.50–10.10
Specifika práce SPC pro sluchově postižené

Příspěvek bude věnován práci SPC se zaměřením na specifika center pro sluchově postižené. Posluchače stručně seznámí se všemi činnostmi a úkoly SPC. Jsou to především speciálně pedagogická a psychologická diagnostika, zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, metodická podpora pedagogů a asistentů pedagoga, informační, poradenská, konzultační a metodická podpora zákonným zástupcům, kariérové poradenství pro žáky s SVP, intervenční činnost a v neposlední řadě přímá práce s klienty atd. Zároveň se budeme snažit upozornit na některé hlubší a trvalejší problémy, případně nejasnosti vyplývající ze současné legislativy, se kterými se v praxi denně setkáváme.

Mgr. Milena Hanáková
Speciální pedagožka v SPC při SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené Praha 5, Výmolova 169
10.10–10.30
Duháček: možnosti specializované podpory klientů poradenských služeb ve 21. století

Příspěvek se bude věnovat představení Centra komplexní odborné podpory Duháček v Hradci Králové. Posluchače stručně seznámíme s každodenními činnostmi, úkoly a cíli CKOP Duháček. Zároveň v příspěvku upozorníme na důležité faktory, které ovlivňují komunikační kompetence dětí se sluchovým postižením.

Mgr. Pavla Pražáková
Speciální pedagožka v centru Duháček ve VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové
10.30–10.50
Role psychologa ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením (příklady z praxe)

Příspěvek je zaměřen na činnosti psychologa působícího v jedné konkrétní škole pro sluchově postižené. Přednášející nejprve posluchače stručně seznámí se zařízením, ve kterém pracuje, a načrtne základní rozdíl mezi působením psychologa ve školském poradenském zařízení (speciálně pedagogickém centru) a ve školním poradenském pracovišti. Poté se bude věnovat příkladům a praktickým zkušenostem ze své vlastní praxe psychologa působícího v různých situacích spojených se vzděláváním žáků se sluchovým postižením.

Mgr. Tereza Schallnerová
Školní psycholožka v SPC při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí
10.50–11.10 Panelová diskuze přednášejících 1. bloku
Během celého bloku lze moderátorce předávat písemně formulované dotazy na přednášející
11.10–11.40 Přestávka
Doprovodný program; občerstvení
11.40–13.30 2. blok: Mateřská a základní škola

V roce 2016 MŠMT zadalo Národnímu ústavu pro vzdělávání (NÚV) za úkol zpracování metodických materiálů vztahujících se k jazykovému vzdělávání žáků se sluchovým postižením v českém, anglickém a českém znakovém jazyce. NÚV navázal při řešení tohoto úkolu spolupráci se zástupci organizací neslyšících sdružených v ASNEP a současně byly ke spolupráci vyzvány všechny školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se sluchovým postižením a odborná akademická pracoviště. V roce 2017 byla v rámci pracovních setkání realizována široká diskuze nad návrhem koncepce metodických materiálů a následně byla přijata struktura metodické podpory spočívající v existenci tří modulů – elektronické publikace, on-line pracovní listy a lektorský kurz pro pedagogy žáků se sluchovým postižením. Tyto výstupy se týkají všech uvedených metodik a jsou nyní realizovány postupně s tím, že tempo řešení úkolu je pro konkrétní jazyky rozdílné. V příspěvku bude rámcově představena koncepce úkolu, včetně jeho předpokládaných výstupů. Následně budou detailněji představeny jednotlivé metodické materiály pro podporu pedagogů žáků se sluchovým postižením týkající se 1. výuky češtiny jako druhého jazyka a 2. výuky českého znakového jazyka.

Moderuje Petr Vysuček
11.40–11.55 Metodická podpora pro učitele žáků se sluchovým postižením: Metodická podpora pro výuku češtiny jako cizího jazyka, Metodická podpora pro výuku českého znakového jazyka, Metodická podpora pro výuku anglického jazyka – koncepce kmenového úkolu NÚV
PhDr. Renata Votavová
Národní ústav pro vzdělávání
11:55–12:10 Transparentní komunikace úkolu NÚV s využitím všech dostupných nástrojů
Bc. Josef Herz
Odborný pracovník pro NÚV, lektor českého znakového jazyka a vedoucí vychovatel ve VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové
12.10–12.30 Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako cizí jazyk
PhDr. Anna Cíchová Hronová
Národní ústav pro vzdělávání; pedagožka na střední škole v SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5, Výmolova 169
12.30–12.50 Výuka českého znakového jazyka pro žáky se sluchovým postižením
Mgr. Marie Basovníková, PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Národní ústav pro vzdělávání
12.50–13.10
Referenční rámec českého znakového jazyka pro úrovně A1–B2 dle Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) – koncepce a řešení úkolu v rámci metodické podpory APIV A

Příspěvek velmi stručně představí projekt jako celek, zaměří se na řešení konkrétních výstupů v rámci projektu. Zaměří se také na přípravy dvou kurzů český znakový jazyk pro asistenty pedagoga. Uceleněji představí aktivitu tvorby referenčního rámce pro český znakový jazyk.

Mgr. Hana Sobotková, Bc. Martin Kafka & tým
Národní ústav pro vzdělávání
13.10–13.30 Panelová diskuze přednášejících 2. bloku
Během celého bloku lze moderátorovi předávat písemně formulované dotazy na přednášející
13.30–14.30 Oběd
Doprovodný program
14.30–16.00 3. blok: Střední a vysoká škola
moderuje Pavlína Spilková
14.30–14.50Zoolexikon: překladový slovník český jazyk – český znakový jazyk

Překladový slovník Zoolexikon- český jazyk x český znakový jazyk je přístupný online, což je přínosné pro rodiče dětí se sluchovým postižením i pro pedagogy, kteří vyučují žáky a studenty se sluchovým postižením. Rodiče neslyšících, nedoslýchavých nebo slyšících dětí, které začaly mluvit později, mohou využít tento online slovník tak, že dětem ukáží různé znaky, provedou je zoologickou zahradou apod. Pedagogové zase mohou slovník využít při výuce, například pokud jim schází znak pro dané slovo. Konkrétně se pak hodí do přírodopisu (znaky pro konkrétní zvířata) nebo zeměpisu (v sekci u konkrétního kontinentu jsou vidět tamní zvířata; žáci mohou jednotlivé živočichy a jejich místopis porovnávat). Příspěvek se bude věnovat také procesu vzniku slovníku a dalším souvislostem.

Mgr. et Bc. Martin Kulda
Odborný pracovník ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky (Teiresiás), Masarykova univerzita
14.50–15.15

Jak pracuje tým odborníků, aby bylo pro Anetu Kunetkovou studium na „obyčejné“ pražské střední škole co nejvíce přínosné? Aneta při svém vzdělávání spolupracuje s tlumočníky znakového jazyka, ti zase spolupracují s vyučujícími. Společně vytváří vhodné podmínky pro studium na střední uměleckoprůmyslové škole. Výběr školy, začátek studia a jeho dosavadní průběh nastíní ze svých úhlů pohledu kromě Anety také pedagožka Michaela Vejnarová a tlumočníci Kateřina Lišková a Jan Bláha.

Jsem uživatelka českého znakového jazyka a studuji užitou malbu - sdílení dosavadních zkušeností se studiem
Aneta Kunetková & tým (Mgr. Kateřina Lišková – tlumočnice, Jan Bláha – tlumočník, Mgr. Michaela Vejnarová – pedagožka)
VOŠ uměleckoprůmyslová a SUPŠ - Praha 3
15.15–15.35

Deaf Friendly Universities; PhDr. Petr Peňáz, Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. & studentky Lenka Bosáková a Kateřina Holubová: Cílem příspěvku je přiblížit posluchačům podmínky, ve kterých studují neslyšící studenti v České republice. Detailněji bude přiblížena situace na Masarykově univerzitě v Brně na Univerzitě Karlově v Praze.

Deaf Friendly Universities
PhDr. Petr Peňáz,¹ Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.² & studentky Lenka Bosáková a Kateřina Holubová
¹Ředitel Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky (Teiresiás), Masarykova univerzita
²Ředitelka Ústavu jazyku a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

15.35–15.55 Panelová diskuze přednášejících 3. bloku
Během celého bloku lze moderátorce předávat písemně formulované dotazy na přednášející
15.55–16.00
Slavnostní zakončení konference
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.